Bakgrund och vision

Landvetter Södra är ett av Västsveriges största och mest nydanande stadsutvecklingsprojekt. Bakgrunden till att bygga en helt ny, hållbar stad är rådande bostadsbrist, klimatutmaningarna och behovet av hållbara lösningar i stadsutvecklingen. Platsen Landvetter Södra ligger i Härryda kommun och har ett strategiskt läge mellan Göteborg och Borås, nära Landvetter flygplats. Beslutet att utveckla en stad har brett politiskt stöd.

Den långsiktiga, stora visionen är:

Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare, 15 000 arbetstillfällen
och många nyfikna besökare från hela världen, utifrån inriktningsmålen.

Inriktningsmål

De politiska inriktningsmålen ska styra det kommande arbetet avseende planering och genomförande av Landvetter Södra samt användas i kontakter med myndigheter, näringsliv och kommuninvånare m fl i syfte att beskriva Härryda kommuns mål och intentioner i förverkligandet av Landvetter Södra. Eftersom målen ska nå en bred målgrupp är de i sin utformning mer beskrivande än övriga inriktningsmål antagna av kommunfullmäktige.

Den mänskliga staden

Landvetter Södra är ett samhälle för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Staden erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något.

Den moderna staden

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad arkitektur, som byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

Den internationella staden

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

Den innovativa staden

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.