Mark och planering

Beslut om planstart

I december tog kommunstyrelsen beslut om planstart av första etappen. Följ utvecklingen och se området här. I kommunen pågår också arbete med en ny översiktsplan. Målet är ett så kallat samråd kring årsskiftet 2022/2023. På kommunens webbsida kan du läsa mer.

Kommunen äger marken

För att kunna genomföra ett samhällsbyggnadsprojekt av den här volymen krävs omfattande tidiga investeringar som till exempel utbyggnad av gator, vatten, avlopp och el – och då är det viktigt att kommunen äger marken. Genom att äga marken kan vi planera för framtida infrastruktur och detaljplanelägga i de etapper som är mest gynnsamma för kommunen och helheten.

Detta är bakgrunden till att kommunfullmäktige vid tre tillfällen beslutat om att köpa mark i det aktuella området:

  • Juni 2013: 280 hektar. Markförvärvet överklagas i samtliga rättsinstanser för att slutligen vinna laga kraft i oktober 2014.
  • Mars 2014: 330 hektar.
  • September 2014: 28 hektar.

Genom att Härryda kommun äger cirka 650 hektar mark, inköpt för cirka 80 miljoner kronor, kan kommunen genom framtida markförsäljningar ekonomiskt säkra de tidiga investeringarna i infrastruktur.

I det nya samhället planeras bostäder för cirka 25 000 invånare (i Mölnlycke och Pixbo bor idag cirka 17 500) men också lokaler för idrott, kultur, handel och verksamheter. Området, som idag består av skogsmark, ska vara kopplad till den planerade utbyggnaden av Landvetter Airport city, där det inom en tioårsperiod kommer att ske en etablering av ett stort antal företag.