Utredningar

UTREDNINGAR LANDVETTER SÖDRA ETAPP1

Kommunstyrelsen har beslutat om detaljplanestart för området som kallas Landvetter Södra etapp 1 som kommer att delas in i flera olika detaljplanområden. En del av planarbetet i ett stadsutvecklingsprojekt är att genomföra flera olika utredningar för att bland annat för att ta reda på vilka förutsättningar man bygger utifrån. Avgränsningen av detaljplanerna kommer att utgå från föreslagna vägdragningar och bebyggelseområden men för många av utredningarna passar annan geografisk indelning bättre. Därför har utredningarna nedan olika utbredning.

Strukturplan 2022
Med utgångspunkt i naturens förutsättningar och vår målbeskrivning för Landvetter Södra har konsortiet låtit skissa fram en strukturplaneillustration för Landvetter Södra etapp 1. Ett team av arkitekter, planerare och landskapsarkitekter på arkitektkontoret Krook & Tjäder har genomfört uppdraget. Arbetet med strukturplan är konsortiets mest omfattande arbete. Åtskilliga perspektiv ska studeras för att ge underlag för beslut och vägval. Ett mycket brett arbete ligger bakom den sammanfattande kartan som vi kallar 230131_Landv_södra_karta_med_legend, läs mer i 230131_Landv_södra_PM_A4_komprimerad. Med Strukturplan 2022 som grund fortsätter arbetet med olika studier, analyser och fortsatta beslut och vägval. Sannolikt blir det också några omtag och omval med anledning av ny kunskap längs vägen. Strukturplanen kommer allteftersom att förädlas och delas in i detaljplaneområden.

Klicka på bilden för högre upplösning och bättre läsbarhet.

Naturvärdesinventering, östra delen
Inom arbetet med fördjupad översiktsplan gjordes en första naturvärdesinventering för området, NVI Landvetter Södra – Calluna AB, 2018. En fördjupning för ett delområde genomfördes under hösten 2022, 2059-01 NVI Landvetter Södra etapp 1. Nästa steg är att addera denna kunskap till det fortsatta struktur- och detaljplaneplanearbetet.

Amanda Gudmundson, miljökonsult från EnviroPlanning har genomfört en naturvärdesinventering 2022, hör henne berätta mer:

Arkeologisk utredning steg 1, Landvetter Södra etapp 1
I samband med den fördjupade översiktsplanen genomfördes Arkeologisk förstudie för Landvetter Södra. Under hösten 2022 har Arkeologisk utredning steg 1 gjorts. Kunskaperna används i vår fortsatta planering och för en liten del av området kan utredning steg 2 bli aktuell. Så snart rapporten är klar läggs den upp här.

Artskyddsutredning
Under 2022 gjordes en fördjupad artskyddsutredning. Eftersom resultatet av en sådan utredning är sekretesskyddat just för att skydda arterna så läggs utredningen inte upp här.

Tim Hipkiss, miljökonsult från EnviroPlanning har genomfört artskyddsutredningen, hör honom berätta mer:

Fördjupad Översiktsplan Landvetter Södra
2016 inledde Härryda Kommun arbetet med Fördjupad översiktsplan för Landvetter Södra. Samrådsutställningen hölls 2020. Hösten 2021 beslutades att avbryta FÖP-arbetet och låta utredningsmaterial samt inkomna synpunkter ingå i arbetet med nya översiktsplanen och i detaljplanerna inom Landvetter Södra. Samrådshandlingarna från Fördjupad översiktsplan Landvetter Södra finner du här.