Landvetter Södra – En plats som berikar

Landvetter Södra – En plats som berikar

Planeringen av området Landvetter Södra fortsätter och en första detaljplan är på gång för cirka 800 bostäder i området närmast de befintliga Landvetter. Hela Landvetter Södra ska på längre sikt bli en plats som berikar minst 25 000 invånare. Under 2023 tog projektet ett betydelsefullt steg när konsortiet och styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB ställde sig bakom en gemensam målbild: Landvetter Södra – en plats som berikar.

 

Landvetter Södra är en samhällssatsning utöver det vanliga. Här tar vi människors livskvalitet och välmående till helt nya nivåer tack vare den bärande idén om berikande livsmiljöer. En mängd tillgångar ska ge stimulans, hälsa och utvecklingsmöjligheter åt boende och övriga kommuninvånare. Med utgångspunkt från målbilden Landvetter Södra – En plats som berikar, har konsortiet för Landvetter Södra formulerat sex konkreta mål som tillsammans bildar en berikande helhet:

1. Helhetskoncept för livet efter inflytt

Vi vill säkerställa att Landvetter Södra blir och förblir en levande blandstad med inbjudande utbud, god service och socialt sammanhang för både boende och besökare. Därför riggar vi ett helhetskoncept för ”livet mellan husen”. Det är vårt sätt att långsiktigt säkerställa att goda ambitioner fortsätter att utvecklas.

 

2. Dramatiserad natur möter vacker arkitektur

Landvetter Södra erbjuder långt mer än att bo med naturen runt hörnet. Här utvecklar vi naturupplevelsen och låter den möta vacker gestaltning. Dagens naturvärden värnas genom väl avvägd markexploatering och landskapet får en bärande roll i stadsrummen. Dagvattenhantering utformas som konstnärliga inslag, magnifika utsiktsplatser tillvaratas, spektakulära spångar anläggs och stora träd bevaras och belyses. Arkitekturen i Landvetter Södra ska upplevas som omsorgsfull, genuin och varierad med inslag av ikonisk arkitektur.

 

3. Hållbar infrastruktur och minskat omvärldsberoende

Landvetter Södra ska visa vägen för ett hållbart samhälle med minskat omvärldsberoende, resurseffektivitet och klimatklokhet. Här är innovation ett viktigt verktyg. Vi tar sikte på moderna och cirkulära system för el, värme, vattenhantering och avfall. En strävan mot fossilfrihet medför bland annat innovativa lösningar för energi och mobilitet.

 

4. Enastående samhällsservice

I Landvetter Södra ska all samhällsservice vara tillgänglig, smidig och av hög kvalitet. Härryda kommuns mål om Sveriges bästa skolor förverkligas i en omsorgsfullt utformad omgivning. Här finns högfungerande vardaglig vård med god kvalitet och tillgänglighet. Det ger en grundläggande samhällstrygghet.

 

5. Kreativt bostads- och lokalutbud

Bostadsutbudet spänner från yteffektiva mindre hem till stora våningar, radhus- och villabebyggelse. Mysiga gårdsgator och torg ger en levande och attraktiv atmosfär. Handplockade butiker och service lockar besökare och utmärker området. Även områdets lägenheter har traditionella villakvaliteter som tysta interiörer, rymlig uteplats och ett enkelt liv med husdjur. Landvetter Södra ska erbjuda nya arbetsplatser och vi planerar för upplägg som ger förutsättningar för olika verksamheter att blomstra över tid.

 

6. Destination Nature Awareness

Vi vill göra Landvetter Södra till en unik besöksdestination för välmående i naturen. Här finner Härrydabor och besökare ett lockande utbud för motion och hälsa, utan att likställa hälsa med hurtig livsstil. Vi planerar även för en naturintegrerad profilbyggnad med koncept för välmående utöver det vanliga. Här finns plats för exempelvis hotell, restaurang, mötesplats för seminarier och showroom för innovation. Den ger identitet till området och blir basen för friluftsområdets attraktioner.