Fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra – följ det pågående arbetet

Fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra

Landvetter södra är det största utpekade utvecklingsområdet i
Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012. I området planeras för en ny stad för 25 000 invånare, med en station vid den planerade Götalandsbanan och blandad bebyggelse i form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa transportlösningar. Staden ska planeras och utformas efter målen om den innovativa, internationella, moderna och mänskliga staden som kommunfullmäktige beslutat om.

Just nu pågår arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Landvetter södra. Syftet med fördjupningen är att tydliggöra kommunens
långsiktiga vilja för hur och till vilka ändamål som mark- och vattenområdena inom Landvetter södra ska användas samt att beskriva förslagets konsekvenser.

Flygfoto över markområde

Flygfoto över del av Landvetter södra

Det inledande arbetet med att ta fram utredningar och planeringsunderlag pågår för fullt och ska efter en sammanvägning utgöra en grund till en föreslagen mark- och vattenanvändning för Landvetter södra. Vidare pågår diskussioner om det framtida Landvetter södras olika mark- och
vattenanvändningsfrågor som trafikförsörjning, stadsstruktur, täthet, grönområden etc. inom forskningsprojektet ”Samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen” (SamSam).

Förslaget till mark- och vattenanvändningen kommer att vara föremål för samråd och ställas ut för granskning. Under både samråd och granskning kommer det att finnas möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om arbetet med den fördjupade översiktsplanen här.