När händer vad?

Picture

Översiktsplanen

I översiktsplanen som antas av kommunfullmäktige 2012 pekas området söder om Landvetter ut som kommunens framtida stora område för bostäder. Området är kuperat och vackert med närhet till såväl djupa skogar som vackra sjöar. Kommunfullmäktige ser möjligheter i området.

2012
Picture

Markköp

Översiktsplanen är ett politiskt antaget dokument som anger hur vi ska använda mark och vatten som finns i Härryda kommun. Att bygga ett samhälle för 25 000 invånare är ett stort projekt. För att underlätta för genomförandet köper Härryda kommun mark, ungefär 650 hektar, för cirka 80 miljoner kronor.

2013-2014
Picture

Inriktningsmål

Under 2014 diskuterar kommunfullmäktige vilken typ av samhälle som Landvetter Södra ska vara. Den 22 september samma år tar kommunfullmäktige med stor enighet beslut om fyra inriktningsmål för Landvetter Södra. Landvetter Södra ska vara den mänskliga, moderna, innovativa och internationella staden. Du hittar inriktningsmålen här.

2014
Picture

Fortsatt arbete

Hur ska vi uppfylla målet att skapa en stad som är mänsklig, modern, innovativ och internationell? Vi som arbetar på Härryda kommun diskuterar och utreder på olika sätt hur vi skapar en stad från grunden. Det görs i arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Hösten 2016 tar också vi bland annat hjälp av kommunens grundskoleelever som får bygga sin bild av Landvetter Södra i spelet Minecraft.

2016
Picture

Arbetet fortsätter

Under 2018 arbetar vi vidare med fördjupningen av översiktsplanen för Landvetter Södra. Genom vårt deltagande i projektet SamSam (samskapande samhällsplanering för energieffektiva och hållbara stationssamhällen) får vi stöd av forskare från KTH, Chalmers, Luleå universitet och Göteborgs universitet.

Landvetter Södra Utveckling AB är bildat och VD har rekryterats.

2018
Picture

Översiktsplanen ut på samråd

Under 2019 avslutas SamSam projektet. Fördjupningen av översiktsplanen planeras gå ut på samråd i slutet på 2019. Vi har då ett förslag för hur den övergripande strukturen för Landvetter södraområdet ska se ut. Det är kommunfullmäktige som beslutar om att anta planen.

2020
Picture

Byggstart

Någon gång efter 2020 så sätter vi spaden i marken för att bygga Landvetter Södra.

Någon gång efter 2020